© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Lemonade Studio

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników korzystających ze strony www.kancelariaspytkowski.pl. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Fryderyk Spytkowski, ul. Kolbego 6/12, 35-512 Rzeszów, zwany dalej: „Administratorem danych”. 

 

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu, Kancelaria Radcy Prawnego Fryderyk Spytkowski.

 

1. Definicje

Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym www.dafreakzmeet.com

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis 

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

2. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego, zapisu do newslettera, dokonując zakupu w sklepie dostępnym w serwisie. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Serwis realizuje również funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez nazwa.pl (Operatorem jest nazwa.pl z siedzibą w Krakowie). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia zapytania oraz odpowiedzi na nie, ale i niezbędne do wykonywania usługi i realizacji umowy sprzedaży.

 

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych

Formularz kontaktowy

Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: nazwę nadawcy, adres email lub/i numer telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie oraz realizacji usług przez administratora.

Wszystkie zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności  niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. 

 Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.

 Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.  

 

Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.

Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.

 

RODO

Część I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Fryderyk Spytkowski, ul. Kolbego 6/12, 35-512 Rzeszów.

Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Fryderyk Spytkowski, ul. Kolbego 6/12, 35-512 Rzeszów lub poprzez e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czymosoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem danych na dane kontaktowe podane w pkt 2 powyżej.

Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kancelaria Radcy Prawnego Fryderyk Spytkowski może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

 

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:

  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
  • przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.

Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Fryderyk Spytkowski, ul. Kolbego 6/12, 35-512 Rzeszów lub poprzez e-mail: [email protected]..

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

 

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.

Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Fryderyk Spytkowski, ul. Kolbego 6/12, 35-512 Rzeszów lub poprzez e-mail: [email protected].

Tło Tło

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
Więcej informacji